3267/TB-BVHTDL

TLBT, CVP Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái tại buổi làm việc với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tỉnh Trà Vinh về kế hoạch phát triển văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch năm 2012 trên địa bàn tỉnh

Ngày 31 tháng 8 năm 2011, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái đã có buổi làm việc với đồng chí Trần Hoàng Bé, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh về kế hoạch phát triển văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trên địa bàn Tỉnh năm 2012. Cùng dự buổi làm việc, có đại diện Vụ Kế hoạch, Tài chính và Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe đồng chí Trần Hoàng Bé, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh báo cáo tóm tắt kết quả đạt được năm 2011, nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch 2012 trên các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch tỉnh Trà Vinh năm 2012 và một số đề xuất, kiến nghị; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Thứ trưởng kết luận:

1. Trà Vinh là tỉnh có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao và cơ sở hạ tầng du lịch trên địa bàn Tỉnh còn rất thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu khai thác tiềm năng của Tỉnh và nhu cầu hưởng thụ văn hoá tinh thần của nhân dân. Trong thời gian tới, đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Trà Vinh tiếp tục tích cực chủ động tham mưu Tỉnh uỷ, HĐND, UBND Tỉnh Trà Vinh trong công tác phát triển văn hoá, thể thao, du lịch góp phần sớm đưa Trà Vinh thoát khỏi tỉnh nghèo và xây dựng tỉnh Trà Vinh trở thành một trong những trọng điểm phát triển kinh tế biển của vùng đồng bằng sông Cửu Long theo mục tiêu đề ra tại Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020.

2. Một số đề xuất, kiến nghị cụ thể:

a. Về mở rộng Khu Di tích lịch sử Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh: Giao Cục Di sản văn hoá xem xét, hướng dẫn Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện các quy trình, thủ tục theo quy định.

b. Về hỗ trợ đầu tư huyện điểm văn hoá miền núi và dân tộc thiểu số Trà Cú: đây là 01 trong 08 huyện trên cả nước được Bộ Văn hoá-Thông tin trước đây (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) xác định thực hiện xây dựng huyện điểm văn hoá miền núi và dân tộc thiểu số từ năm 2001. Trong những năm qua, các huyện điểm là đối tượng được ưu tiên hưởng lợi và bố trí từ các Chương trình mục tiêu quốc gia Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch được Thủ tướng Chính phủ giao. Đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND Tỉnh Trà Vinh, xác định các công trình văn hoá, thể thao, du lịch ưu tiên cấp bách trên địa bàn huyện Trà Cú, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ từ nguồn vốn có mục tiêu của Chính phủ. Đồng thời, Bộ sẽ nghiên cứu và có văn bản hiệp y báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

c. Về hỗ trợ đầu tư xây dựng Nhà văn hoá xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang: đây là xã được Ban Bí thư lựa chọn là 01 trong 11 xã điểm trong Chương trình xây dựng thí điểm nông thôn mới. Đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp Sở Kế hoạch, Đầu tư tỉnh chỉ đạo UBND xã Mỹ Long Nam xây dựng Dự án, báo cáo UBND Tỉnh Trà Vinh ưu tiên bố trí vốn từ nguồn vốn Nhà nước (Trung ương và địa phương) đầu tư.

Đồng thời, quan tâm chỉ đạo UBND xã thực hiện tốt các tiêu chí về văn hoá trong Bộ Tiêu chí quốc gia nông thôn mới ban hành theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ. 

d. Về Dự án Khu du lịch-văn hoá-vui chơi giải trí tỉnh Trà Vinh, địa điểm ấp Tân Ngại và ấp Hoà Lạc A, xã Lương Hoà, huyện Châu Thành: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đồng thuận với đề xuất của Tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh Trà Vinh báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh, bổ sung vào Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 ban hành theo Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, Bộ sẽ nghiên cứu và có văn bản hiệp y báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo chức năng.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- UBND Tỉnh Trà Vinh;

- Sở VHTTDL Trà Vinh

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, VP (THTT), VVD (15).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác