3268/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận xếp hạng II đối với Bảo tàng Lâm Đồng

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 3770/UBND- VX ngày 03 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, có ý kiến thỏa thuận xếp hạng II cho Bảo tàng Lâm Đồng và Hồ sơ gửi kèm Công văn nói trên. Sau khi xem xét, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Căn cứ vào tiêu chuẩn xếp hạng bảo tàng, thẩm quyền và thủ tục xếp hạng bảo tàng quy định tại Điều 51 Luật di sản văn hóa và Điều 30, Điều 31 của Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa; căn cứ Thông tư số 67/2006/TT-BVHTT ngày 10 tháng 8 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn phân hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức và lãnh đạo trong các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập hoạt động văn hóa - thông tin, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thỏa thuận xếp hạng II đối với Bảo tàng Lâm Đồng.
Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng quyết định xếp hạng II và thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến hạng được xếp đối với Bảo tàng Lâm Đồng theo quy định./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- S VHTTDL Lâm Đồng;
- Vụ TCCB;
- Lưu: VT, Cục DSVH, NC 9.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác