3269/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ quản lý văn hóa của Lào

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 21/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam đón và tổ chức lớp tập huấn cho đoàn 25 cán bộ quản lý văn hóa của Lào, với chủ đề “Nâng cao năng lực xây dựng chính sách cho cán bộ văn hóa Lào” tại Thành phố Vinh.

Thời gian: từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 10 năm 2011.

Điều 2. kinh phí:

Phía Lào chịu chi phí hành trình quốc tế;

Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam chịu chi phí: ở, ăn, tiêu vặt, đi lại nội địa cho đoàn, địa điểm, lễ tân, tài liệu tổ chức lớp học, phiên dịch và các chi phí khác liên quan (từ nguồn kinh phí hoạt động sự nghiệp năm 2011 của Viện).

Điều 3. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 2989/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 9 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, HTQT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác