3273/QĐ-BVHTTDL,

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao nhiệm vụ xây dựng Đề án "Giáo dục lịch sử, văn hoá, truyền thống yêu nước và cách mạng cho thanh thiếu niên, nhi đồng qua phim Hoạt hình"

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN "GIÁO DỤC LỊCH SỬ, VĂN HOÁ, TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG CHO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG QUA PHIM HOẠT HÌNH"

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2570/QĐ-BVHTTDL ngày 06/06/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban soạn thảo Đề án "Giáo dục lịch sử, văn hoá, truyền thống yêu nước và cách mạng cho thanh thiếu niên, nhi đồng qua phim Hoạt hình";

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Cục trưởng Cục Điện ảnh,

 

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Giao Ban soạn thảo Đề án "Giáo dục lịch sử, văn hoá, truyền thống yêu nước và cách mạng cho thanh thiếu niên, nhi đồng qua phim Hoạt hình" xây dựng Đề án trên cơ sở đề cương Đề án đã được lãnh đạo Bộ duyệt, thời gian báo cáo Đề án trong tháng 12 năm 2009 (Có Đề cương Đề án kèm theo).

Điều 2. Kinh phí xây dựng Đề án từ nguồn kinh phí hoạt động sự nghiệp năm 2010 của Cục Điện ảnh và thực hiện theo chế độ quy định hiện hành .

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Ban Soạn thảo đề án và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, các Thứ trưởng;

-Các đơn vị có liên quan;

Lưu: VT, Vụ KHTC, Cục ĐA, T (20).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác