3275/BVHTTDL-VP

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc mở rộng Trường quay Cổ Loa

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Thực hiện kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tại Thông báo số 155/TB-BVHTTDL-UBNDTP ngày 13/6/2011 về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch Hà Nội năm 2011, trong đó có nội. dung Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo dành quỹ đất để xây dựng các thiết chế văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị UBND thành phố Hà Nội tiếp tục tạo điệu kiện việc cấp đất để thực hiện dự án mở rộng Trường quay Cổ Loa đáp ứng nhu cầu phát triển của Thủ đô Hà Nội, cụ thể như sau:

Dự án xây dựng Trường quay Cổ Loa là một trong những dự án trọng điểm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020" tại Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 06/5/2009. Việc bố trí diện tích mở rộng Trường quay Cổ Loa đã được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội quan tâm chỉ đạo từ năm 2008. Căn cứ Thông báo kết luận số 373/TB-BVHTTDL-UBND ngày 10/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn số 1601/BVHTTDL-VP ngày 05/5/2008 đề nghị UBND thành phố giới thiệu địa điểm cấp 200ha đất và cấp chứng chỉ quy hoạch để triển khai Dự án mở rộng Trường quay Cổ Loa. Tuy nhiên, vào thời điểm đó Nhà nước đang có chủ trương quy hoạch mở rộng Thủ đô, vì vậy thành phố Hà Nội tạm dừng việc cấp đất cho toàn bộ các dự án trên địa bàn thành phố đến khi quy hoạch chung mở rộng thành phê được duyệt.

Để triển khai xây dựng Trường quay Cổ Loa trở thành thiết chế văn hóa xứng tầm trên địa bàn thành phố Hà Nội, với quy mô đa năng, trang thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu sản xuất phim của cả nước, tạo cơ sở để sản xuất phim lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc theo chủ chương, chính sách hiện đại hóa ngành công nghiệp điện ảnh của Đảng và Nhà nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị UBND thành phố Hà Nội tiếp tục giới thiệu địa điểm mở rộng Trường quay Cổ Loa với diện tích 100ha đất, trong đó có 15ha đất tái định cư và xây dựng nhà ở cán bộ công nhân viên, đồng thời hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm triển khai dự án theo đúng kế hoạch./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Thành ủy thành phố Hà Nội;

-Giám đốc Sở Quy hoạch –Kiến trúc Hà Nội;

-Lưu: VT, VP (HCTC), LC (05).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác