3276/KH-BVHTTDL

Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm công tác đào tạo sau đại học về văn hóa nghệ thuật của các cơ sở trực thuộc Bộ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Kế hoạch Tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm công tác đào tạo sau đại học về văn hóa nghệ thuật của các cở sở trực thuộc Bộ. Với các nội dung chính sau:
1. MỤC ĐÍCH 

1.1. Tổng kết, đánh giá 20 năm công tác đào tạo sau ĐH về VHNT

a) Công tác tuyển sinh, tốt nghiệp; ông tác quản lý học viên cao học, nghiên cứu sinh và chế độ chính sách.
b) Đội ngũ cán bộ, nhà giáo: Tổng số giảng viên, giáo viên, chế độ chính sách đối với nhà giáo.

c) Chương trình, giáo trình và phương pháp giảng dạy. 

d) Liên kết, liên thông và hợp tác quốc tế trong đào tạo: Liên kết đào tạo trong nước và ngoài nước; mời chuyên gia nước ngoài vào giảng dạy; trao đổi cán bộ giảng viên và học viên cao học, nghiên cứu sinh…

đ) Công tác thanh tra, kiểm tra và Kiểm định chất lượng đào tạo; chất lượng luận văn, luận án…
e) Nghiên cứu khoa học và ứng dụng nghiên cứu khoa học trong công tác đào tạo sau đại học.
g) Cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ đào tạo…

h) Đào tạo và sử dụng.

1.2. Những khó khăn, vướng mắc trong đào tạo

1.3. Đề xuất nhiệm vụ chủ yếu và giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo sau ĐH về VHNT đáp ứng nhu cầu xã hội

a) Những nhiệm vụ chủ yếu.    

b) Các giải pháp.

c) Những kiến nghị. 

Điều chỉnh, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật về giáo dục và đào tạo; về đầu tư các nguồn lực cho công tác đào tạo sau ĐH, nghiên cứu khoa học.

2. YÊU CẦU HỘI NGHỊ TỔNG KẾT

- Chuẩn bị thật kỹ nội dung, tiết kiệm, tránh hình thức phô trương, an toàn và đảm bảo hiệu quả thiết thực - tiết kiệm.  

- Hướng Hội nghị Tổng kết vào việc phân tích, đánh giá chất lượng đào tạo sau ĐH về văn hóa nghệ thuật trong 20 năm qua; Nhu cầu cấp thiết đào tạo nguồn nhân lực sau ĐH về văn hóa nghệ thuật trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Đề xuất giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo sau ĐH về văn hóa nghệ thuật - đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.

- Tạo ra dịp thuận lợi để các cơ sở đào tạo, nhà quản lý, sử dụng nhân lực và các chuyên gia, nhà khoa học, cá nhân về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật trao đổi kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, liên thông, liên kết đào tạo sau ĐH…

3. DỰ KIẾN KẾT QUẢ SAU HỘI NGHỊ

- Đưa ra dự báo nguồn nhân lực sau ĐH hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

- Nâng cao chất lượng đào tạo sau ĐH và đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội; tăng cường sự liên thông, liên kết đào tạo ở các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài

- Xuất bản Kỷ yếu Hội nghị Tổng kết của các cơ sở đào tạo sau ĐH về văn hóa nghệ thuật, làm tài liệu tham khảo phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong các trường thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

4. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

4.1. Thời gian: Dự kiến cuối tháng 11/2011

4.2. Địa điểm: Hà Nội (Trại Sáng tác Đại Lải)

5. THÀNH PHẦN VÀ SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU THAM GIA HỘI NGHỊ 

5.1. Thành phần

- Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ (Vụ Khoa giáo Văn xã); Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Lãnh đạo Bộ, Vụ Đào tạo, Cục Hợp tác quốc tế, Cục nghệ thuật Biểu diễn, Vụ Tổ chức, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Văn phòng Bộ và các Cục, Vụ khác có liên quan;

- Ban Giám hiệu, Trưởng các phòng (khoa) sau đại học của các cơ sở có đào tạo sau ĐH về văn hóa nghệ thuật;

- Một số nghệ sĩ, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật

- Các phóng viên báo, đài.

5.2. Số lượng

- Khách mời dự Hội thảo: Khoảng 100 - 150 người

- Một số bài tham luận theo lĩnh vực (văn hóa - nghệ thuật) 

6. NỘI DUNG HỘI NGHỊ TỔNG KẾT TẬP TRUNG 5 NỘI DUNG CƠ BẢN SAU

6.1. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị Tổng kết của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

6.2. Báo cáo Tổng kết 20 năm công tác đào tạo sau ĐH về văn hóa nghệ thuật

6.3. Tham luận của các đại biểu đại diện các Bộ, Ngành, các chuyên gia, nhà khoa học và các cơ sở đào tạo sau ĐH về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật

6.4. Phát biểu tổng kết Hội nghị của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

6.5. Thi đua khen thưởng: 

Nội dung khen thưởng nhằm tôn vinh các nhà khoa học, các thế hệ thầy cô đã cống hiến trí tuệ, sức lực cho công tác đào tạo sau ĐH về VHNT qua các thời kỳ (lễ trao bằng khen của Bộ trưởng cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong đào tạo và hướng dẫn học viên cao học và nghiên cứu sinh). Trình Bộ trưởng xem xét danh sách và Quyết định khen thưởng. 

7. PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT

Vụ Đào tạo 

- Chuẩn bị địa điểm tổ chức Hội nghị Tổng kết

- Tài liệu phục vụ Hội nghị Tổng kết

- Gửi Giấy mời Hội nghị Tổng kết, Giấy mời viết tham luận 

- Chuẩn bị Báo cáo Tổng kết

- Chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo sau ĐH về VHNT chọn ra các chuyên gia, nhà khoa học, quản lý, các cơ sở đào tạo chuẩn bị báo cáo tham luận; 

- Dự toán kinh phí cho Hội nghị Tổng kết

- Tập hợp các báo cáo tham luận, tổ chức biên tập và in ấn tài liệu, chuẩn bị văn phòng phẩm phục vụ Hội nghị Tổng kết

- Tổ chức công tác lễ tân, đón tiếp đại biểu

- Trình bày tham luận tại Hội nghị Tổng kết

- Thành viên Ban Tổ chức và các đơn vị được phân công phối hợp chặt chẽ với Vụ Đào tạo các công việc liên quan đến công tác tổ chức Hội nghị Tổng kết.

8. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ KINH PHÍ

8.1. Tổ chức thực hiện

- Vụ Đào tạo chủ trì chính chuẩn bị công tác tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm công tác đào tạo sau ĐH về văn hóa nghệ thuật.

- Trong quá trình thực hiện Kế hoạch nếu có vướng mắc đơn vị kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ. Vụ Đào tạo theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, đề xuất Trưởng ban Tổ chức chỉ đạo, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

8.2. Kinh phí thực hiện

- Nguồn kinh phí tổ chức Hội nghị Tổng kết trích từ ngân sách sự nghiệp năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Các nguồn tài trợ và đóng góp hợp pháp./. 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thành viên BTC (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐT, TL

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác