3276/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Triển khai hoạt động tập huấn cho đội ngũ cán bộ Hội Người cao tuổi cấp tỉnh, huyện, xã các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ chương trình phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam số 1518/CTPH-BVHTTDL-TWHNCT ngày 18/5/2011 về đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch của người cao tuổi và tham gia xây dựng, phát triển gia đình bền vững giai đoạn 2011-2015;
Căn cứ kế hoạch công tác năm 2012 của lĩnh vực gia đình

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với đơn vị, cá nhân liên quan triển khai hoạt động tập huấn cho đội ngũ cán bộ Hội Người cao tuổi cấp tỉnh, huyện, xã của 12 tỉnh/thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ
Điều 2. Thời gian triển khai: Qúy 3, Qúy 4 năm 2012.

Địa điểm triển khai: tỉnh Hải Dương

Kinh phí triển khai: Nguồn ngân sách sự nghiệp gia đình của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo), 
- Lưu: VT, GĐ

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác