3277/QĐ-BVHTTDL,

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Nghị định "Quy định về tổ chức và quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch"

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO VÀ TỔ BIÊN TẬP NGHỊ ĐỊNH "QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐƯA VÀO VIỆT NAM DU LỊCH"

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ kết luận chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Thông báo số 250/TB-VPCP ngày 17 tháng 8 năm 2009 giao Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các Bộ xây dựng Nghị định để quản lý phương tiện của khách quốc tế đưa vào nước ta du lịch;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch tại Phiếu trình ngày 16 tháng 9 năm 2009 và việc cử cán bộ tham gia xây dựng Nghị định của các Bộ: Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Tư pháp, Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Nghị định quy định về tổ chức và quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch (danh sách kèm theo).

Điều 2. Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập có trách nhiệm xây dựng chương trình làm việc cụ thể, hoàn chỉnh Dự thảo Nghị định theo đúng tiến độ để trình Chính phủ ban hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

-Nơi nhận:

-Như Điều 4;

-Bộ trưởng; Trần Chiến Thắng;

- Lãnh đạo Tổng cục Du lịch;

- Lưu: VT, TCDL (Vụ LH, LL). 35

 

 

Danh sách Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập

Nghị định "Quy định về tổ chức và quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch’’

(Kèm theo Quy định số: 3277QD-B VHTTDL, ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

 

I. Ban Soạn thảo

1. Ông Nguyễn mạnh Cường Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban;

2. Ông Vũ Thế Bình, Chuyên viên cao cấp Phụ trách Vụ Lữ hành Tổng cục Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phó Trưởng ban Thường trực;

3. Ông Lê Anh Tuyến, Vụ trưởng Vụ pháp chế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên;

4. Ông Trần Ngọc Thành, Vụ trưởng Vụ Vận tải Bộ Giao thông vận tải, thành viên;

5. Đại tá Lê Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Cửa khẩu, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng Bộ Quốc phòng, thành viên;

6. Đại tá Vũ Đỗ Anh Dũng, Phó Cục trưởng Cục C26 Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an, thành viên;

7. Ông Trịnh Đức Hải, Phó Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, thành viên;

8. Ông Âu Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát quản lý về hải quan Tổng cục Hải quan Bộ Tài chính, thành viên.

II . Tổ Biên tập

1. Ông Lê Lự, Chuyên viên chính Vụ Lữ hành Tổng cục Du lịch Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tổ trưởng;

2. Bà Trương Thị Thu Hương, Chuyên viên Vụ Lữ hành Tổng cục Du lịch Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, thành viên;

3. Bà Lê Thị Thu Oanh, Chuyên viên Vụ Pháp chế Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, thành viên;

4. Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Chuyên viên chính Vụ Vận tải Bộ Giao thông vận tải, thành viên;

5. Ông Nguyễn Xuân Thuỷ, Chuyên viên Vụ Vận tải Bộ Giao thông vận tải, thành viên;

6. Thượng tá Đoàn Tòng, Trưởng phòng Cửa khẩu bộ, Cục Cửa khẩu, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng Bộ Quốc phòng, thành viên;

7. Ông Đặng Trung Hà, Chuyên viên Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp, thành viên;

8. Thượng tá Trần Văn Chính, Phó Trưởng phòng Hướng dẫn tổ chức chỉ huy điều khiển giao thông và dẫn đoàn, Cục C26 TCCS, thành viên

9. Bà Nguyên Thị Hương Lan, Phó Trưởng phòng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao thành viên;

10. Ông Tưởng Công Sinh, Chuyên viên Vụ Giám sát quản lý về hải quan Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính, thành viên./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác