3279/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập DA bảo quản, tu bổ di tích đình Ngô, TP Hà Nội

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
 
Phúc đáp Công văn số 6654/UBND-VX ngày 06/9/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ di tích đình Ngô thuộc phường Thạch Bàn, quận Long Biên. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch có ý kiến:
1. Về chủ trương: Đình Ngô thuộc di tích đình, nghè thôn Ngô, hiện nay, một số hạng mục của di tích đình Ngô đang bị xuống cấp như Nghi môn và một số hạng mục chưa có cần bổ sung để phục vụ quản lý, tôn tạo và phát huy giá trị di tích. Vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất vói đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc lập dự án bảo quản, tu bổ và tôn tạo di tích đình Ngô.
2. Về kinh phí: Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, chủ động cân đối kinh phí từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện dự án bảo quản, tu bổ và tôn tạo di tích đình Ngô theo quy định của pháp luật hiện hành.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chủ trương lập dự án bảo quản, tu bổ và tôn tạo di tích đình Ngô./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
-Sở VHTTDL. TP Hà Nội.
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác