3279/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật trong khuôn khổ "Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định sổ 83/2008/QĐ-BVHTTDL, ngày 27 tháng 10 năm 2 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Kế hoạch Hợp tác văn hóa nghệ thuật giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia giai đoạn 2009- 2011;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Trung tâm Tổ chức Biểu diễn nghệ thuật thuộc Cục Nghệ thuật Biểu diễn chủ trì đón đoàn 35 nghệ sĩ thuộc Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia do Ngài Phó Quốc vụ khanh Kong Kanthara làm trưởng đoàn, vào tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trong khuôn khổ "Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam"

Thời gian: từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 11 năm 2011.

Địa điểm: tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Vĩnh Long và Cần Thơ.

Điều 2. Kinh phí:

- Phía Campuchia chịu chi phí đi lại hành trình quốc tế;

- Trung tâm Tổ chức Biểu diễn nghệ thuật đài thọ ăn, ở, đi lại nội địa, tặng phẩm, thù lao tập luyện và biểu diễn cho đoàn, phiên địch, in ấn quảng cáo, địa điểm tổ chức biểu diễn, chiêu đãi, lễ tân đón tiếp, chi phí thăm quan, thù lao làm ngoài giờ cho cán bộ của Trung tâm và các chi phí khác liên quan (từ nguồn ngân sách hoạt động sự nghiệp 2011 của Trung tâm).

Điều 3: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Trung tâm Tổ chức Biểu diễn nghệ thuật chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, NBH.8.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác