3280/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật cải tạo hạ tầng chùa Vua, TP Hà Nội

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
 
Phúc đáp Công văn số 6655/UBND-VX ngày 06/9/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận chủ trương lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật cải tạo mặt bằng di tích chùa Vua thuộc phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến:
1. Về chủ trương: Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật cải tạo hạ tầng di tích chùa Vua để tôn tạo và phát huy giá trị của di tích.
2. Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Việc lập, trình duyệt và tổ chức thực hiện phải tuân theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.
3. Về kinh phí: Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét chủ động cân đối kinh phí từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn kinh phí họp pháp khác để thực hiện cải tạo hạ tầng di tích chùa Vua.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chủ trương lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật cải tạo hạ tầng di tích chùa Vua./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL. TP Hà Nội.
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác