3280/BVHTTDL-TV

TLBT, VTVTV Nguyễn Thị Thanh Mai Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc Mời viết tham luận Hội nghị Số hóa tài liệu

Kính gửi:…..

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2011; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức Hội nghị - Hội thảo về vấn đề Xây dựng và phát huy nguồn lực thông tin địa phương dạng số phục vụ bảo tồn di sản và phát triển kinh tế - xã hội.

Để Hội nghị đạt được mục tiêu đề ra, trân trọng đề nghị thư viện chuẩn bị 01 tham luận trình bày tại Hội nghị. Nội dung tham luận có thể lựa chọn theo danh mục đề xuất gửi kèm Công văn này.

Tham luận gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Thư viện) số 51, Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và qua email: linhtvhn@ahoo.com trước ngày 10 tháng 11 năm 2011.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c);

-Lưu: VT, TV (3), N.L.85.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác