3282/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc Thành lập Hội đồng Nghệ thuật Triển lãm chuyên đề: Thiết kế mẫu và sản phẩm Mây, Tre 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 502/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 2 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Tổ chức Triển lãm chuyên đề: Thiết kế mẫu và sản phẩm Mây, Tre 2011;

Xét đề nghị của Cục trưởng, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,

 

QUYẾTĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Nghệ thuật Triển lãm chuyên đề: Thiết kế mẫu và sản phẩm Mây, Tre 2011 gồm các ông bà:

1. Hoạ sĩ Trần Khánh Chương - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật;.

2. Hoạ sĩ Đoàn Thị Thu Hương ; Phó Cục trưởng, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triên lãm Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Phó Chủ tịch;

3. Ông Phan Văn Bản - Phó Cục trưởng Cục Công Nghiệp địa phương Bộ Công Thương - Ủy viên;

4. Hoạ sĩ Ngô Anh Cơ - Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội - Ủy viên;

5. Hoạ sĩ Trần Ngọc Canh - Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật chuyên ngành trang trí Hội Mỹ thuật Việt Nam - Ủy viên;

6. Hoạ sĩ Lê Thanh - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hội viên cao tuổi Hội Mỹ thuật Việt Nam - Ủy viên;

7. Hoạ sĩ Lê Huy Văn - Ủy viên Hội đồng Nghệ thuật chuyên ngành trang trí Hội Mỹ thuật Việt Nam - Ủy viên;

8. Hoạ sĩ Hoàng Đăng Định - Chủ nhiệm ngành Đồ họa, Khoa tạo dáng Công nghiệp Viện Đại học Mở Hà Nội - Ủy viên;

9. Hoạ sĩ Nguyễn Hy Thiều - Chuyên gia thủ công mỹ nghệ - Ủy viên;

Điều 2. Hội đồng nghệ thuật có trách nhiệm giúp Ban Tổ chức duyệt chọn những mẫu thiết kế và sản phẩm, tác phẩm theo tiêu chí để triển lãm và chấm giải thưởng.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Hội đồng nghệ thuật trong kinh phí tổ chức triển lãm thiết kế mẫu và sản phẩm Mây, Tre 2011;

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, các cơ quan có liên quan và các ông bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng (để b/c);

- Lưu VT,MTNATL (01), BĐH (14).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác