3283/BVHTTDL-VHDT

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v Tường thuật trực tiếp Lễ Khai mạc Liên hoan nghệ thuật Hát then, Đàn tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn quốc lần thứ V năm 2015

Kính gửi: Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam
 
Ngày 26 tháng 5 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 1699/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Liên hoan nghệ thuật Hát then, Đàn tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn quốc lần thứ V năm 2015.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc và Ủy ban nhân dân các tỉnh có nghệ thuật Hát then, Đàn tính để tổ chức Liên hoan trên theo mục đích, yêu cầu đề ra. Đây một hoạt động văn hóa lớn chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2015; Nội dung, chương trình, hoạt động của Liên hoan nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 06 năm 2014 của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về Công tác dân tộc; Chỉ thị số 1971/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tặng cường công tác dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Quyết định số 1270/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020”. Liên hoan là dịp để tôn vinh, bảo tồn, phát triển loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc gắn bó với đời sống của các dân tộc Tày, Nùng, Thái,... Thông qua Liên hoan góp phần tôn vinh các nghệ nhân, nghệ sỹ có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn, phát huy nghệ thuật diễn xướng Then; từng bước tạo cơ sở tiến tới lập hồ sơ trình UNESCO công nhận Hát then, Đàn tính là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Liên hoan nghệ thuật Hát then, Đàn tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn quốc lần thứ V năm 2015 trân trọng đề nghị Đài Tiếng nói Việt Nam:
1.Tường thuật trực tiếp chương trình Khai mạc Liên hoan vào 20h00 ngày 25 tháng 9 năm 2015 (nội dung yêu cầu cụ thể, thời lượng phát sóng do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang làm việc trực tiếp và thống nhất với Đài Tiếng nói Việt Nam).
2.Có kế hoạch lên sóng, ghi chương trình và tuyên truyền, quảng bá các hoạt động trước, trong và sau Liên hoan theo chuyên đề, chuyên mục.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam quan tâm phối hợp thực hiện để tuyên truyền rộng rãi nội dung hoạt động Liên hoan tới đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế, góp phần vào thành công của Liên hoan trên./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban Dân tộc;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang;
- S VHTTDL tỉnh Tuyên Quang;
- Đài PTTH tỉnh Tuyên Quang;
-Lưu: VT, VHDT,Nh12.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác