3283/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự án Sản xuất chùm phim Khoa học " Vì một Việt Nam xanh " bao gồm 09 tập phim.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Căn cứ Quyết định số 4917/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc Phân bổ kinh phí sự nghiệp Môi trường năm 2010;

Căn cứ chứng thư thẩm định giá số 765/CT-DCSC ngày 8 tháng 9 năm 2010 của Công ty Cổ phần Tư vấn - Dịch vụ về tài sản - Bất động sản DATC;

Xét đề nghị của Giám đốc Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương tại Công văn số 142/CV-PTLKH ngày 10 tháng 9 năm 2010;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

 

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt dự án Sản xuất chùm phim Khoa học " Vì một Việt Nam xanh ban gồm 09 tập phim

Cơ quan chủ quản: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cơ quan chủ trì thực hiện dự án: Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương.

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2010 – 2011.

Điều 2. Kinh phí thực hiện dự án từ vốn sự nghiệp bảo vệ môi trường do Ngân sách Nhà nước cấp cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo tiến độ kế hoạch năm 2010 – 2011.

Kinh phí thực hiện dự án: 4.000.000.000 đồng.

( Bốn tỷ đồng chẵn ).

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Hãng Phim Tài liệu và hoa học Trung ương và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Văn phòng Bộ

-Lưu: VT, KHCNMT (3), VT.12;

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác