3283/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác văn hoá, thể thao và du lịch 9 tháng năm 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Chương trình công tác năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Thông báo số 442/TB-VP ngày 06 tháng 10 năm 2014 của Văn phòng Bộ thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ giao Văn phòng Bộ chuẩn bị nội dung, cơ sở vật chất phục vụ Hội nghị sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng năm 2014;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ.
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Văn phòng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng năm 2014 tại Hà Nội.
Điều 2. Nội dung, hình thức, thời gian và địa điểm tổ chức Hội nghị:
1. Nội dung: Sơ kểt công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng năm 2014.
2. Hình thức: Hội nghị tập trung.
3. Thời gian và địa điểm:
Thời gian: 14 giờ 00, ngày 10 tháng 10 năm 2014 (Thứ Sáu)
Địa điểm: Phòng họp A1 trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm Hà Nội,
Điều 3. Thành phần và kinh phí tổ chức Hội nghị:
1. Thành phần:
a) Lãnh đạo Bộ.
b) Phó Bí thư thường trực Đáng ủy Bộ, Chủ tịch Công đoàn Bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ,
c) Các đơn vị thuộc Bộ:
- Cấp trưởng; các Tổng cục, Cục, Vụ, Thanh tra, Văn phòng, Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại Đà Nẵng, Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam và các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ; cấp trưởng: các Vụ và Văn phòng trực thuộc Tổng cục Thể dục thể thao và Tổng cục Du lịch.
d) Khách mời;
- Đại điện các cơ quan liên quan của Văn phòng BCH Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương và Văn phòng Chính phủ;
- Giám đổc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội,
e) Các cơ quan Báo chí, Truyền hình Trung ương và Hà Nội.
2. Kinh phí: Thực hiện theo quy định.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, thủ trường các Tổng cục, Cục, Vụ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Ọuyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Lưu: vì, VP (HCTC), HT (30).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác