3287/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo “Liên hoan Múa rối quốc tế lần thứ III, Hà Nội - 2012”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3362/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội và Nhà hát múa Rối Việt Nam tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế lần thứ III, Hà Nội - 2012” vào tháng 9 năm 2012 tại Hà Nội;

Căn cứ Công văn số 135/CV-HNSSK ngày 20 tháng 8 năm 2012 của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cử ông Lê Tiến Thọ, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tham gia Ban Chỉ đạo Liên hoan;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo “Liên hoan Múa rối quốc tế lần thứ III, Hà Nội - 2012” tại Hà Nội gồm:

1. Ông Hồ Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Trưởng ban

2. Ông Vương Duy Biên - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Phó Trưởng ban.

3. Ông Lê Tiến Thọ - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam - Ủy viên.

4. Ông Nguyễn Văn Tình - Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế - Ủy viên.

5. Ông Nguyễn Hải Anh - Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo việc tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế lần thứ III, Hà Nội - 2012” tại Hà Nội thành công.

Điều 3. kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo lấy từ nguồn kinh phí tổ chức Liên hoan thuộc kinh phí sự nghiệp năm 2012 của Cục Nghệ thuật biểu diễn theo quy định hiện hành. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và những người có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng, 
- Lưu: VT, NTBD.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác