3288/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức Ngày Di sản văn hoá Việt Nam lần thứ VII-Ngày về nguồn với chủ đề "Tuần văn hoá Du lịch Di sản Bắc Trung Bộ tại Hà Nội, 2011"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Kế hoạch liên ngành số 9/7 ngày 31/8/2011 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội khuyến học Việt Nam thống nhất kế hoạch phối hợp thực hiện phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, sinh tích cực" năm học 2011-2012;

Xét đề nhị của Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hoá, Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam chủ trì phối hợp với Cục Di sản văn hóa, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và thành phố Hà Nội; các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, hội Di sản Văn hoá Việt Nam, Hội khuyến học Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các đơn vị có liên quan tổ chức: Ngày Di sản văn hoá Việt Nam lần thứ VII - Ngày về nguồn 23/11/2011 với chủ đề: tuần văn hoá Du lịch Di sản Bắc Trung Bộ tại Hà Nội 2011’’.

- Địa điểm: Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam

(Số 2 - Hoa Lư - Vân Hồ - Hà Nội).

Thời gian: từ ngày 21/11 đến ngày 23/11 năm 2011.

Điều 2: Kinh phí thực hiện

- Trích từ nguồn kinh phí năm 2011 do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp cho Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam.

- Nguồn kinh phí của các đơn vị phối hợp thực hiện chương trình.

Điều 3: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Di sản văn hoá, Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam và các đơn vị tham gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-UBND các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, 

Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Tp Hà Nội;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội khuyến học Việt Nam;

-Trung tâm TLVHNTVN;

-Lưu: VT, VP, TH.30.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác