328/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc thiết kế mẫu huy hiệu đại biểu Đại hội và thiết kế maket trang trí Đại hội XI của Đảng

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 35/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

Căn cứ Kế hoạch số 01-KH/TBTCPV ngày 27 tháng 11 năm 2009 và kết luận số 01-KLITBTCPV ngày 27 tháng 11 năm 2009 của tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XI về việc tổ chức phục vụ Đại hội XI của Đảng;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm thết kế mẫu huy hiệu đại biểu Đại hội và thiết kế maket trang trí Hội trường, băng zôn khẩu hiệu tuyên truyền Đại hội XI của Đảng.

Điều 2. Kinh phí thực hiện do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3:

-Bộ trưởng (báo cáo);

-Lưu:VT,MTNATL.NL.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác