3290/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam đón 03 chuyên gia Đan Mạch vào tổ chức chương trình Gala Nhạc và Múa

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), ban hành kèm theo Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 2/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam đón 03 chuyên gia Đan Mạch vào dàn dựng và tổ chức chương trình Gala Nhạc và Múa vào ngày 29 và 30 tháng 11 năm 2011 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Đan Mạch - Việt Nam và chuyên thăm của Thái tử Đan Mạch tới Hà Nội.

- Frank Andersen (18/11/2011-30/11/2011)

- Louise Midjords (02/10/2011-30/11/2011)

- Julie Valentin (02/10/2011-30/11/2011)

Điều 2. Về kinh phí:

- Các chuyên gia tự lo vé máy bay quốc tế khứ hồi, ăn, ở, phí làm việc và các chi phí khác trong thời gian ở Việt Nam.

- Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam chịu các chi phí tổ chức tập luyện, biếu diễn cho các nghệ sĩ Việt Nam và các chi phí tổ chức biểu diện liên quan khác

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Ban quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội, Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, NQA (8).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác