3291/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập Báo cáo KTKT tu bổ, tôn tạo di tích địa điểm Nghĩa trang chiến dịch Chân Mộng - Trạm Thản, xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
 
Phúc đáp Công văn số 3716/UBND-VX5 ngày 06 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị thỏa thuận chủ trương lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích Địa điểm Nghĩa trang chiến dịch Chân Mộng - Trạm Thản thuộc xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch có ý kiến:
1. Về chủ trương: Địa điểm Nghĩa trang chiến dịch Chân Mộng - Trạm Thản thuộc di tích Địa điểm chiến thắng Chân Mộng - Trảm Thản (1952), để nghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sỹ trong lịch sử đấu tranh chống thực dân Pháp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất vói đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích Địa điểm Nghĩa trang chiến dịch Chân Mộng - Trạm Thản,bằng nguồn kinh phí xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác.
2. Về tổ chức thực hiện: Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật phải tuân theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.
Trên đây là ý lciến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chứ trương lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích Địa điểm Nghĩa trang chiến dịch Chân Mộng - Trạm Thản./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL. tỉnh Phú Thọ;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.08.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác