3293/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập Báo cáo KTKT tu bổ di tích đền Chu Hưng, xã Ấm Hạ, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
 
Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị thỏa thuận chủ trương lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích đền Chu Hưng thuộc xã Ấm Hạ, huyện Hạ Hòa. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến:
1. Về chủ trương: Đền Chu Hưng là một trong những địa điểm thuộc di tích Chiến khu 10, hiện nay các hạng mục phụ trợ của đền đã bị xuống cấp. Do đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất vói đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ các hạng mục: tả vu, hữu vu; cổng đền và một số công trình phục vụ như: sân đền, bãi đỗ xe... để bảo tồn và phát huy giá trị của, di tích bằng nguồn kinh phí xã hội hóa và các nguồn vốn họp pháp khác.
2. Về tổ chức thực hiện: Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật phải tuân theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chủ trương lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích đền Chu Hưng./,
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL. tỉnh Phú Thọ;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.08.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác