3294/QĐ-BVHTTDL,

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC, Nguyễn Danh Thái Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Hội thảo “Đổi mới quản lý, đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu sản phẩm văn hóa"

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THẢO “ĐỔI MỚI QUẢN LÝ, ĐẨY MẠNH XÚC TIẾN XUẤT KHẨU SẢN PHẨM VĂN HÓA"

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ quyết định số 2132/QĐ-BVHTTDL ngày 12 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành chương trình hỗ trợ thông tin doanh nghiệp và thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm văn hóa,

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Văn phòng Bộ chủ trì tổ chức Hội thảo “Đổi mới quản lý, đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu sản phẩm văn hóa" theo kế hoạch và nội dung Hội thảo được phê duyệt kèm theo.

Thời gian: ngày 06 tháng 11 năm 2009.

Địa điểm: 51 Ngô quyền, Hà Nội.

Kinh phí: Thực hiện theo chế độ, quy định hiện hành.

Điều 2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3 ;

-Bộ trưởng (để báo cáo)

-Lưu: VT, VHP, LN (08)

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác