3298/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích Đình-Đền-Chùa Hai Bà Trưng phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 6943/UBND- VX ngày 12/9/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội xin ý kiến về việc điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích Đình-Đền-Chùa Hai Bà Trưng, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thống nhất với đề xuất của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích Đình-Đền-Chùa Hai Bà Trưng, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng kiểm tra, đối chiếu so sánh phương án điều chỉnh khoanh vùng với hiện trạng di tích theo nguyên tắc các yếu tố gốc cấu thành di tích vẫn được gìn giữ, cảnh quan di tích vẫn được đảm bảo thì tiến hành lập Bản đồ và Biên bản điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vê di tích gửi Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch, trong đó Biên bản và Bản đồ thống nhất với nhau tất cả các thông số (diện tích, tọa độ, hướng, giáp giới,...), có đầy đủ dấu xác nhận của các cơ quan liên quan về khoanh vùng bảo vệ di tích theo quy định tại Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học đế xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh.
Bộ Văn hóa, yhế thao và Du lịch sẽ xem xét, thỏa thuận khi nhận được Bản đồ và Biên bản điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng trả lời./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
-Sở VHTTDL. TP Hà Nội.
- Lưu: VT, DSVH, (2), NĐD.9.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác