3299/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v bổ sung 3 điếm di tích mới phát hiện vào di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 4242/UBND- VP ngày 13/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị xem xét, bố sung 3 điểm di tích mới phát hiện gồm: Nghĩa địa tù đầu tiên Côn Đảo, Lò thiêu xác tù nhân Côn Đảo, Bãi xử bắn tù nhân Côn Đảo vào di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo (theo đề nghị của Ban liên lạc cựu tù chính trị Trại I- 6B Côn Đảo). Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thống nhất chủ trương bố sung 3 điếm di tích mới phát hiện nêu trên vào Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo (huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng tại Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 10/5/2012.
Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiến hành lập hồ sơ khoa học các điểm di tích nêu trên theo quy định tại Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh gửi tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 30/9/2016 để Bộ xin ý kiến Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến trả lời./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/b);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Hội đồng DSVHQG;
- S VHTTDL tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
- BLL cựu tù chính trị Trại I-6B Côn Đảo;
-Lưu: VT, DSVH.NĐD.ll.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác