32/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương tôn tạo, phục hồi di tích Hang Lèn Hà, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1663/UBND-VX ngày 24/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đề nghị thỏa thuận chủ trương tôn tạo, phục hồi di tích lịch sử Hang Lèn Hà, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận chủ trương tôn tạo, phục hồi di tích lịch sử Hang Lèn Hà bằng nguồn vốn huy động của cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên trong Binh chủng Thông tin liên lạc và các nguồn huy động hợp pháp khác, bao gồm các hạng mục: Phục hồi Hội trường Đại đội 9, nhà Chỉ huy Đại đội 9, nhà ở nhân viên, chiến sỹ nữ, nhà ăn, nhà bếp Đại đội 9; khoanh vùng, cắm bia biển giới thiệu các địa điếm còn lại trong khu vực di tích; xây dựng các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật (nhà bảo vệ, tường rào, am hóa vàng,...); nghiên cứu, sưu tầm hiện vật phục vụ trưng bày bổ sung tại di tích.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình phối hợp với Bộ tư lệnh Thông tin liên lạc chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập hồ sơ tôn tạo, phục hồi di tích theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định trước khi triển khai các bước'tiếp theo theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Bộ Tư lệnh TTLL;
- Sở VHTTDL tỉnh Quảng Bình;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác