32/QĐ-BVHTTDL,

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kịch bản chương trình biểu diễn nghệ thuật “ Như hoa Hướng dương" chào mừng các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Kế hoạch số 01-KH/TBTCPV ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XI về việc tổ chức phục vụ Đại hội XI của Đảng;

Căn cứ Thông báo số 361/TB-VP ngày 14 tháng 10 năm 2010 của Văn phòng Bộ Văn hóa, Thề thao và Du lịch thông báo kết luận của Thứ trưởng Lê Tiến Thọ về việc tổ chức phục vụ Đại hội XI của Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kịch bản chương trình biểu diễn nghệ thuật "Như hoa hướng dương" chào mừng các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (Theo chi tiết kịch bản đính kèm)

Điều 2. Trong quá trình dàn dựng, đơn vị và cá nhân có trách nhiệm chỉnh sửa theo sự góp ý Gần Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức

Điếu 3. Kinh phí tổ chức hoạt động trên lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao cho Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (đế b/c);

- Lưu VT, NTBD (3), Thứ 15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác