3300/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Ban Giám khảo cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi với chủ đề "Trẻ em cảnh giác với ma túy" năm 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1318/QĐ-BVHITDL ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy năm 2011;

Xét đề nghị của Trưởng ban chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Giám khảo cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi "Trẻ em cảnh giác với ma túy" năm 2011 gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Bà Đoàn Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Trưởng ban.

2. Ông Bằng Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam, Phó Trưởng ban.

3. Ông Vũ Quang Vinh, Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong, Ủy viên.

4. Ông Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng thường trực phòng chống tội phạm và ma túy, Bộ Công an, Ủy viên.

5. Bà Lê Thị Phượng, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội, Ủy viên.

6. Ông Thẩm Đức Tụ, Chuyên gia giáo dục mỹ thuật thiếu nhi, Ủy viên.

7. Ông Ngô Quang Nam, Họa sĩ, Ủy viên.

Điều 2. Thành lập Tổ Thư ký gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Bà Nguyễn Thị Gia Phong, chuyên viên chính Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thư ký Ban Chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

2. Bà Lê Thuỷ Ngà, chuyên viên Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ, Thường trực Ban chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

3. Bà Trần Quỳnh Như, Chuyên gia về tranh thiếu nhi, Ủy viên.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội, thủ trưởng các đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên tại điều 1 và 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3 (để thực hiện);

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, BCĐDS, TN (20).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác