3301/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc phê duyệt Nội dung trưng bày của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội và Thăng Long-Hà Nội 2010;

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Căn cứ Quyết định số 2989/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Khu trưng bày của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội và Thăng Long - Hà Nội năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 2990/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Tổ xây dựng Đề cương Khu trưng bày của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Triển lãm thành tựu kinh tế -xã hội và Thăng Long - Hà Nội năm 2010;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Nội dung trưng bày của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội và Thăng Long - Hà Nội 2010 (ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ, Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Giám đốc Trung tâm Hội chợ -Triển lãm Việt Nam và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Lưu: VT, MTNATL (02).DD.25.

 

                                       

NỘI DUNG TRƯNG BÀY

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội Việt Nam và Thăng Long-Hà Nội 2010

(Ban hành kèm theo Quyết định số số 3301/QĐ-BVHTTDL ngày 20/9/2010 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU TRIỂN LÃM

- Thực hiện Nghị quyết Trung ương V (Khóa VIII) của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc;

- Giới thiệu thành tựu xây dựng và phát triển các lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình Việt Nam, tôn vinh các giá trị Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình Việt Nam;

- Giới thiệu, quảng bá về đất nước, con người Việt Nam thông qua Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Khẳng định vai trò của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trong công cuộc hiện đại hóa, công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế hiện nay;

- Là hoạt động văn hóa chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

2. Yêu cầu:

- Giới thiệu được những thành tựu điển hình của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế (từ 20 năm trở lại đây);

- Thể hiện được tính dân tộc, tiên tiến và hiện đại trong việc lựa chọn nội dung và hình thức trưng bày Triển lãm;

- Đảm bảo hiệu quả văn hóa, kinh tế và xã hội.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TRIỂN LÃM

1. Tên gọi:

-Triển lãm thành tựu Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

2. Chủ đề của triển lãm: Truyền thống, hội nhập và phát triển.

3. Thời gian: Từ ngày 01 đến 06 tháng 10 năm 2010.

4. Quy mô trưng bày: Khu Triển lãm có diện tích 180m2 tại tầng 1 nhà A1, Trung tâm Hội chợ - Triển lãm Việt Nam, 148 Giảng Võ, Hà Nội.

III. NỘI DUNG

Nội dung trưng bày phản ánh 04 lĩnh vực: Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình.

- Hình thức trưng bày:

1. Mô hình sa bàn.

2. Hình ảnh tĩnh, hiện vật và chủ đề của từng lĩnh vực: Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình.

3. Hình ảnh động (màn hình lớn).

- Nội dung cụ thể:

1. Mô hình, sa bàn:

- Trên diện tích nền 180m2 của khu trưng bày của Bộ, thiết kế hình ảnh 10 di sản văn hóa và di sản thiên nhiên thế giới của Việt Nam là: Khu trung tâm hoàng thành Thăng Long; Quần thể kiến trúc cố đô Huế; Khu đền Tháp Mỹ Sơn; Đô thị cổ Hội An, Vịnh Hạ Long, Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng; Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên; Âm nhạc cung đình Việt Nam (Nhã nhạc triều Nguyễn); Dân ca quan họ Bắc Ninh; Hát ca trù.

- Ở giữa của khu trưng bày là Sa bàn mô hình Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam.

2. Hình ảnh tĩnh và chủ đề của từng lĩnh vực được trình bày ở phía sau của mỗi màn hình lớn (mỗi mảng nội dung có 2 hình ảnh tĩnh lớn).

* MẢNG VĂN HÓA:

a) Chủ đề: Truyền thống, hội nhập và phát triển.

b)) Hình ảnh tĩnh:

- Áp phích phim: "Long Thành cầm giả ca'' kịch bản phim giành giải nhất cuộc thi sáng tác kịch bản hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

-Áp phích phim "Đừng đốt" - Bông sen vàng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 15 - 2009.

- Các con rối; nhạc cụ dân tộc.

- 10 Bằng công nhận Di sản văn hóa và di sản thiên nhiên thế giới của Việt Nam.

c) Hình ảnh động:

- Giới thiệu bằng hình ảnh các di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam đã được công nhận (Không gian văn hóa Công chiêng Tây Nguyên; Dân ca quan họ, Nhã nhạc, Ca trù).

- Các chương trình hội diễn sân khấu, giới thiệu chân dung các nghệ sỹ nhân dân; nghệ sỹ ưu tú, nghệ nhân, múa rối nước, đàn ca tài tử - Các phóng sự về đời sống văn hóa cơ sở, các Lễ hội.

- Các hội nghị, hoạt động của Ngành Thư viện, công tác đào tạo, khoa học công nghệ.

- Những ngày văn hóa Việt Nam ở các nước.

- Các phim tài liệu "Còn lại với thời gian" về Bác sỹ, Liệt sỹ Đặng Thùy Trâm - Giải nhất liên hoan phim Châu Á, Thái Bình Dương: Phim "Con cháu Lạc Hồng" chào mừng Đại hội toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt nam; Phim tài liệu văn Miếu Quốc Tử Giám".

10 Sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch nổi bật năm 2009.

- 20 Phim tư liệu do Viện Văn hóa, Nghệ thuật Việt Nam cung cấp.

* MẢNG THỂ THAO :

a) Chủ đề: Vươn lên tầm cao mới.

b) Hình ảnh tĩnh:

-Hình ảnh đội tuyển bóng đá Việt Nam Vô địch bóng đá Đông Nam Á  (AFF, Susuki Cup) năm 2008.

- Hình ảnh vận động viên Taekvondo Trần Hiếu Ngân - Huy chương Bạc Thể vận hội Olympic Sydney năm 2000.

- Hình ảnh vận động viên cử tạ Hoàng Anh Tuấn - Huy chương Bạc thế vận hội Olympic Bắc Kinh năm 2008.

c) Hình ảnh động: Giới thiệu bằng hình ảnh, phim tài liệu về thành tựu 40 năm Ngành Thể dục thể thao, Bác Hồ với Thể thao Việt Nam, giới thiệu về hoạt động thi đấu tại một số kỳ Seagames, những thành tựu của Ngành Thể dục thể thao giai đoạn đổi mới.

* MẢNG DU LỊCH.

a) Chủ đề: "Phát triển mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động du lịch, đa dạng hóa sản phẩm và các loại hình du lịch".

b) Hình ảnh tĩnh:

- Khách du lịch đi xuồng kayak trên Vịnh Hạ Long Việt Nam.

- Khách du lịch tham quan Đồng bằng Sông Cửu Long.

C) ) Hình ảnh động: Giới thiệu bằng hình ảnh những thành tựu phát triển Ngành Du lịch 50 năm qua, các thế mạnh của Du lịch Việt Nam như du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch văn hóa và du lịch sinh thái, tổ chức bầu chọn Vịnh Hạ Long ''Phát triển mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động du lịch, đa dạng hóa sản phẩm và các loại hình du lịch".

* MẢNG GIA ĐÌNH.

a) Chủ đề: Gia đình Việt Nam, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

b) Hình ảnh tĩnh:

- Gia đình Việt Nam - Văn hóa, hạnh phúc, quốc tế Gia đình Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập

C) ) Hình ảnh động:

- Giới thiệu bằng hình ảnh về cuộc sống, sinh hoạt của gia đình Việt Nam; các nội dung về gia đình Việt Nam. Nếp sinh hoạt của các gia đình tiêu biểu trên các vùng miền đất nước.

- Các phóng sự về "Gia đình Việt Nam".

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chỉ đạo: Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Điều hành thực hiện:

Ban Tổ chức "Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội Việt Nam và Thăng Long - Hà Nội 2010".

3. Chủ trì xây dựng nội dung triển lãm:

Tổ xây dựng Đề cương khu trưng bày triển lãm theo Quyết định số 2990/QĐ-BVHITDL ngày 26 tháng 8 năm 2010.

4. Đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện:

- Văn phòng Bộ;

- Tổng cục Thể dục, Thể thao;

- Tổng cục Du lịch;

- Cục Di sản văn hóa;

- Cục Nghệ thuật biểu diễn;

- Cục Văn hóa cơ sở;

- Cục Mỹ thuật, Nhjếp ảnh và Triển lãm

- Vụ Gia đình;

- Vụ Thư viện;

- Vụ Đào tạo;

- Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường;

- Vụ Kế hoạch, Tài chính;

- Cục Điện ảnh;

- Cục Hợp tác quốc tế;

- Ban Quản lý Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam;

- Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam.

5. Trách nhiệm của các đơn vị:

- Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm: Chủ trì cùng với Tổ Xây dựng Đề cương xây dựng Nội dung trưng bày triển lãm trình Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức triển lãm. Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ thẩm định việc thực hiện nội dung Khu trưng bày.

- Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam:

+ Thực hiện thiết kế, thi công, trang trí Gian triển lãm;

+ Thực hiện nội dung Khu trưng bày;

+ Trực tiếp làm việc, ký hợp đồng thực hiện nội dung triển lãm với Văn phòng Bộ, các Tổng Cục, Cục, Vụ, Viện, đơn vị liên quan.

- Văn phòng Bộ:

+ Đầu mối các cuộc họp, thông báo kết luận của Lãnh đạo Bộ chỉ đạo các đơn vị thực hiện;

+ Đầu mối tài chính cho các đơn vị thực hiện nội dung theo kế hoạch nội dung Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

- Các đơn vị thực hiện các nội dung: (Cung cấp ảnh, đĩa hình, hiện vật cho Trung tâm Hội chợ - Triển lãm Việt Nam).

+ Tổng cục Thể dục, Thể thao;

+ Tổng cục Du lịch;

+ Cục Di sản văn hoá;

+ Cục Nghệ thuật biểu diễn;

+ Cục Văn hoá cơ sở;

+ Cục Điện ảnh;

+ Vụ Gia đình;

+ Vụ Thư viện;

+ Vụ Đào tạo;

+ Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường;

+ Cục Hợp tác quốc tế;

+ Ban Quản lý Làng văn hoá du lịch các dân tộc Việt Nam: Sa bàn mô hình Làng văn hoá du lịch các dân tộc Việt nam;

+ Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam.

6. Tiến độ thực hiện:

- Từ 23 - 31/8/2010:

+ Xây dựng kế hoạch nội dung triển lãm báo cáo Lãnh đạo Bộ;

+ Các đơn vị góp ý nội dung triền lãm;

+ Lãnh đạo Bộ cho ý kiến chỉ đạo.

Từ 31/3 - 15/9/2010:

+ Hoàn thiện kế hoạch nội dung triển lãm, Ban Tổ chức Triển lãm phê duyệt;

+ Gửi các đơn vị thực hiện nội dung Triển lãm,

+ Xây dựng Makét thiết kế Gian triển lãm.

- Từ 15 -25/9/2010:

+ Các đơn vị thực hiện nội dung Triển lãm theo phân công trách nhiệm;

+ Xây dựng ma-két thiết kế Gian triển lãm trình Lãnh đạo Bộ duyệt: Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam;

+ Chuẩn bị thi công gian triển lãm.

- Từ 25 - 28/9/2010:

+ Thi công Gian Triển lãm: Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam;  Chuẩn bị nội dung triển lãm cung cấp cho Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam.

-Từ 28 - 30/9/2010:

+ Các đơn vị tập kết hiện vật triển lãm tại Gian triển lãm;

Trưng bày, trang trí triển lãm: Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam.

- 15h00 ngày 30/9/2010: Tổng duyệt Triển lãm: Lãnh đạo Bộ.

- Ngày 01/10/2010: Khai mạc Triển lãm./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác