3304/KH-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2015

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1241/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2011 phê duyệt Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2015;

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2015.

Mục đích:

Xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động về bình đẳng giới của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc phạm vi nhiệm vụ được phân công trong Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015

II. Thời gian: Năm 2011 - 2015

III. Đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Vụ Gia đình, Cục Văn hóa cơ sở.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ và các đơn vị liên quan.

IV. Các hoạt động cụ thể:

1. Triển khai mô hình 4 thuộc dự án 3 của Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2015: Hỗ trợ kỹ thuật và tài chính giúp việc rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, xây dựng các hương ước quy ước của cộng đồng nhằm đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới, trong đó lưu ý các nội dung nhằm thay đã quan niệm thích sinh con trai hơn con gái và phân biệt đối xử với con gái trong chia tài sản thừa kế. Tổ chức tập huấn, tuyên truyền cho trưởng thôn, người có uy tín và người dân về bình đẳng giới. Tổ chức các hoạt động thăm quan học tập kinh nghiệm, hội nghị, hội thảo, tọa đàm rút kinh nghiệm triển khai và nhân rộng mô hình ở các cấp.

1.1. Hỗ trợ kỹ thuật và tài chính giúp việc rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, xây dựng các hương ước, quy ước của cộng đồng nhằm đảm bảo nguyên tắc bình đằng giới, trong đó lưu ý các nội dung nhằm thay đổi quan niệm thích sinh con trai hơn con gái và phân biệt đối xử với con gái trong chia tài sản thừa.

- Tổ chức hoạt động rà soát, nghiên cứu nội dung của các hương ước, quy ước của cộng đồng nhằm đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới.

- Tiến hành sửa đổi, bổ sung những nội dung mới vào các hương ước, quy ước của cộng đồng nhằm thay đổi quan niệm thích sinh con trai hơn con gái và phân biệt đối xử với con gái trong chia tài sản thừa kế.

* Đơn vị chủ trì thực hiện: Cục Văn hóa cơ sở

* Đơn vị phối hợp thực hiện: Vụ Gia đình, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ và các đơn vị liên quan; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh thành phố.

* Thời gian thực hiện: Năm 2012 - Năm 2015

* Kinh phí thực hiện: Xem phần V.

1.2 Tổ chức tập huấn, tuyên truyền cho trưởng thôn, người uy tín và người dân về bình đẳng giới

- Hằng năm, tổ chức 02 đợt tập huấn, tuyên truyền cho trưởng thôn, người có uy tín trong dòng họ, cộng đồng và người dân về bình đẳng giới tại một số địa bàn được chọn thông qua việc lồng ghép với các hoạt động chuyên môn của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cơ sở.

* Đơn vị chủ trì thực hiện: Vụ Gia đình

* Đơn vị phối hợp thực hiện: Cục Văn hóa cơ sở Ban vì sự tiến bộ phụ nữ và các đơn vị liên quan; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh thành phố.

* Thời gian thực hiện: Năm 2012 - 2015.

* Kinh phí thực hiện: Xem phần V.

1.3. Tổ chức các hoạt động thăm quan học tập kinh nghiệm, hội nghị, hội thảo tọa đàm rút kinh nghiệm triển khai và nhân rộng mô hình các cấp.

- Tổ chức các đợt thăm quan học tập kinh nghiệm tại các địa phương thực hiện tốt việc lồng ghép những nội dung bình đẳng giới vào hương ước, quy ước của địa phương.

-Tổ chức các đợt hội nghị, hội thảo, tọa đàm tại cấp Trung ương và cấp địa phương về nội dung thực hiện bình đẳng giới trong gia đình và lồng ghép bình đẳng giới vào các nội dung hoạt động của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

* Đơn vị chủ trì thực hiện: Vụ Gia đình

* Đơn vị phối hợp thực hiện: Cục Văn hóa cơ sở, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ và các đơn vị liên quan; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch các tỉnh thành phố.

* Thời gian thực hiện: Năm 2012 - 2015.

* Kinh phí thực hiện: Xem phần V.

2. Triển khai một số hoạt động trong khuôn khổ phối hợp với các Bộ, ngành khác:

- Phối hợp với các Bộ, ngành triển khai các hoạt động thuộc các dự án của Chương trình hành động.

V. Dự trù kinh phí và tiến độ thực hiện:

TT

Nội dung công việc

Kinh phí (đồng)

Thời gian

1

* Hỗ trợ kỹ thuật và tài chính giúp việc rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, xây dựng các hương ước, quy ước của cộng đồng nhằm đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới, trong đó lưu ý các nội dung nhằm thay đổi quan niệm thích sinh con trai hơn con gái và phân biệt đối xử với con gái trong chia tài sản thừa kế.

* Tổ chức tập huấn, tuyên truyền cho trưởng thôn, người có uy tín và người dân về bình đẳng giới.

* Tổ chức các hoạt động thăm quan học tập kinh nghiệm, hội nghị, hội thảo, tọa đàm rút kinh nghiệm triển khai và nhân rộng mô hình các cấp.

 

 

1.1

Tổ chức hoạt động rà soát, nghiên cứu nội dung của các hương ước, quy ước của cộng đồng nhằm đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới.

500.000.000

2012

1.2

Tiến hành sửa đổi, bổ sung những nội dung mới vào các hương ước, quy ước của cộng đồng nhằm thay đổi quan niệm thích sinh con trai hơn con gái và phân biệt đối xử với con gái trong chia tài sản thừa kế.

800.000.000

2012-2015

1.3

Hằng năm, tổ chức 02 đợt tập huấn, tuyên truyền cho trưởng thôn, người có uy tín trong dòng họ và cộng đồng, người dân về bình đẳng giới tại một số địa bàn được chọn thông qua việc lồng ghép với các hoạt động chuyên môn của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cơ sở.

800.000.000

2012-2015

1.4

Tổ chức hoạt động thăm quan học tập kinh nghiệm, hội nghị, hội thảo, tọa đàm rút kinh nghiệm triển khai và nhân rộng mô hình ở các cấp

500.000.000

2012-2015

2

Triển khai một số hoạt động trong khuôn khổ phối hợp với các Bộ, ngành khác.

 

2012-2015

 

Tổng kinh phí

(Nguồn: Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2015)

2.600.000.000

 

 

Trên đây là kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới 2011-2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

 

Nơi nhận:

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

-Cục Văn hóa cơ sở Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch –

Tài chính, Vụ Pháp chế, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ (để phối hợp);

- Lưu: VT, GĐ, BH 10

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác