3304/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức triển lãm "Hồ Chí Minh và Học tập suốt đời"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh và Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý về chủ trương, giao Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Văn phòng UNESCO Hà Nội tổ chức triển lãm "Hồ Chí Minh và Học tập suốt đời, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh ở Hà Nội, Cao Bằng, Nghệ An, thành phố Hồ Chí Minh và tại các chi nhánh Bảo tàng Hồ Chí Minh trong cả nước, thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2010.

Bản tàng Hồ Chí Minh báo cáo đề cương nội dung chi tiết trước khi thực hiện triển lãm.

Điều 2. Về kinh phí:

- Văn phòng UNESCO Hà Nội tài trợ để xây dựng nội dung, trưng bầy triển lãm và nhân bản các bộ triển lãm ở các địa phương.

- Bảo tàng Hồ Chí Minh chịu các chi phí tổ chức khai mạc các triển lãm từ kinh phí Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp cho Bảo tàng Hồ Chí Minh năm 2010.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Di sản văn hoá, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, TQA (08).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác