3305/QĐ-BVHTTDL,

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC LIÊN HOAN NGHỆ THUẬT QUẦN CHÚNG "NHỮNG BÀI CA DÂNG ĐẢNG" KỶ NIỆM 80 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG VÀ HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI 2010.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 795/QĐ - TTG ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010 ;

Căn cứ Quyết định số 2382/QĐ- BVHTTDL ngày 03 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc giao nhiệm vụ tổ chức các hoạt động trong chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Văn hóa cơ sở chủ trị và phối hợp với Ban Tuyên giáo - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Sở Văn hoá thể thao và du lịch Hà Nội tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng "Những bài ca dâng Đảng" kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng và hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội 2010 toàn quốc.

Thời gian : Từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 01 năm 2010.

Địa điểm: Thành phố Hà Nội

Điều 2. Kinh phí tổ chức Liên hoan trích từ kinh phí hoạt động sự nghiệp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội 2010 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở và các đơn vị liên quan ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/cáo);

-Các đơn vị liên quan;

-Văn phòng Bộ VHTTDL

-Lưu: VT,VHCS(01) Tl (15).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác