3305/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức chương trình hoà nhạc điện tử CHLB Đức

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch,

Căn cứ Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), ban hành kèm theo Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 2/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Viện Goethe Hà Nội đón ban nhạc "Mouse on Mars" (CHLB Đức) (3 người và tổ chức chương trình hoà nhạc điện tử tại Trung tâm Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam vào tối ngày 12/11/2010 và tại Nhà Văn hoá Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày 13/11/2010.

Điều 2. Về kinh phí:

Viện Goethe tại Hà Nội đài thọ mọi chi phí cho các nghệ sỹ, các chi phí cho chương trình biểu diễn. Các buổi biểu diễn phát hành giấy mời.

Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chi phí tiền thù lao làm việc ngoài giờ phục vụ biểu diễn cho cán bộ Việt Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, TQA (8)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác