3306/TB-BVHTDL

TLBT, CVP Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái tại buổi làm việc với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An và UBND huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

Ngày 30 tháng 9 năm 2011, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái đã có buổi làm việc với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An và UBND huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An về thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn Tỉnh và tổng kết 10 năm thực hiện huyện điểm văn hoá miền núi và dân tộc thiểu số giai đoạn 2001-2011 tại huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Cục Văn hoá cơ sở, Vụ Văn hoá dân tộc, Vụ Thi đua-Khen thưởng và Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe đại diện UBND huyện Quỳ Hợp và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An báo cáo tóm tắt 10 năm thực hiện Đề án “Xây dựng huyện điểm văn hoá miền núi và dân tộc thiểu số giai đoạn 2001-2011 huyện Quỳ Hợp”, kế hoạch tổ chức Tổng kết, xin ý kiến về việc ban hành Quy chế công nhận “Xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hoá” trên địa bàn Tỉnh, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Thứ trưởng kết luận:

1. Về việc Tổng kết 10 năm thực hiện huyện điểm văn hoá miền núi và dân tộc thiểu số giai đoạn 2001-2011 tại huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An là 01 trong 08 huyện trên cả nước được Bộ Văn hoá-Thông tin trước đây (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) xác định thực hiện xây dựng huyện điểm văn hoá miền núi và dân tộc thiểu số từ năm 2001. Việc Tổng kết 10 năm thực hiện, đề nghị Tỉnh chỉ đạo tổ chức theo những nội dung sau:

- Cơ quan chủ trì Tổng kết: UBND huyện Quỳ Hợp. Thành phần dự có mời đại diện Lãnh đạo Tỉnh, lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các cơ quan chức năng liên quan.

- Thời gian tổ chức Tổng kết: Sau Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân 18/11.

- Giao Cục Văn hoá cơ sở, Vụ Văn hoá dân tộc góp ý, hoàn thiện Báo cáo Tổng kết và đề xuất phương hướng tới.

- Giao Vụ Thi đua-Khen thưởng: đề xuất hình thức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ghi nhận thành tích đối với huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

- Giao Vụ Văn hoá dân tộc xây dựng kế hoạch và báo cáo Lãnh đạo Bộ về việc Tổng kết 10 năm thực hiện huyện điểm văn hoá miền núi và dân tộc thiểu số giai đoạn 2001-2011 vào năm 2012.

2. Vthực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn Tỉnh trong giai đoạn tới:

Hoan nghênh những nỗ lực, năng động, sáng tạo và kết quả đạt được của Tỉnh Nghệ An trong việc thực hiện “Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn Tỉnh trong những năm qua. Việc Tỉnh xây dựng dự thảo Quy chế công nhận “Xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hoá” cho thấy nhu cầu, đòi hỏi cấp thiết từ tình hình thực tiễn việc triển khai thực hiện Phong trào. Tuy nhiên, để triển khai có hiệu quả và thống nhất, đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nghệ An căn cứ các văn bản dưới đây để tham mưu UBND Tỉnh trong việc triển khai chỉ đạo thực hiện Phong trào giai đoạn tới:

- Quyết định số 1610/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020.

- Chương trình phối hợp số 12/CTrPH-MTTQ-BVHTTDL ngày 29 tháng 9 năm 2011 giữa Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về phối hợp chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” trong giai đoạn tới.

- Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp các Bộ, ngành liên quan ban hành:

+ Thông tư ban hành Quy chế sửa đổi tiêu chuẩn công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa;

+ Thông tư hướng dẫn công nhận đơn vị đạt chuẩn văn hóa;

+ Thông tư hướng dẫn công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới;

+ Thông tư hướng dẫn công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh;

+ Thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư liên tịch số 31/2001/TTLT/BTC-BVHTT ngày 7/4/2001 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa-Thông tin hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp.

 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- UBND Tỉnh Nghệ An;

- Sở VHTTDL Nghệ An;

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, VP (THTT), VVD (15).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác