3313/BVHTTDL-VHDT

TLBT, Vụ TVVHDT Hoàng Đức Hậu Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v Tham gia Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 352/SVHTTDL-VP ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ về việc xin chủ trương không tham gia Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc. Về việc này Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Xét tình hình thực tế hiện nay, tỉnh Phú Thọ đã và đang tham gia Chương trình hợp tác phát triển du lịch các tỉnh vùng Tây Bắc mở rộng, qua đó xúc tiến quảng bá tiềm năng du lịch của mỗi tỉnh vùng Tây Bắc, đồng thời thường xuyên tổ chức và tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch một cách rất hiệu quả. Với đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ về việc xin chủ trương không tham gia Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc và sẽ tổ chức hoặc tham gia các hoạt động Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc kể từ năm 2016 trở đi.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ có văn bản xin ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc này và có văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thống nhất chủ trương./.
 
 
Nơi nhận:
  Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c);
- UBND tỉnh Phú Thọ;
- Lưu: VT, Vụ VHDT, Hg6.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác