3315/QĐ-BVHTTDL,

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc chiếu phim Bỉ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHIẾU PHIM BỈ

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Số 3081/QĐ-BVHTTDL, ngày 07 tháng 09 năm 2009

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Điện ảnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý để Hãng phim Tài liệu và Khoa học trung ương chiếu bộ phim Bỉ mang tên “Iran dưới tấm mạng che mặt" của đạo diễn Thierry Michel trong khuôn khổ của Lớp đào tạo và trao đổi về cách thức làm phim tài liệu giữa Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương và Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp. Thời gian từ 21-27/9/2009 tại Hãng phim Tài liệu và Khoa học trung ương.

Cục Điện ảnh chịu trách nhiệm duyệt phim trên.

Điều 2. Về kinh phí: Kinh phí duyệt phim do Cục Điện ảnh đảm nhận.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Giám đốc Hãng phim Tài liệu và Khoa học trung ương và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

-BT Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);

- Lưu: VT, HTQT, MT.06.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác