3316/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa dân tộc và trình diễn trang phục dân tộc

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 3765/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn hóa cơ sở;
Căn cứ Quyết định số 2712/QĐ-B VHTTDL ngày 26 tháng 8 năm 2014 của Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch về việc tổ chức Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa dân tộc và trình diễn trang phục dân tộc;
Căn cứ Quyết định số 2716/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 8 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch tố chức Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa dân tộc và trình diễn trang phục dân tộc;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa dân tộc và trình diễn trang phục dân tộc gồm các thành viên:
Ban Chỉ đo:
1. Ông Huỳnh Vĩnh Ái - Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch- Trưởng Ban;
2. Ông Đoàn Văn Việt - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng- Phó Trưởng Ban;
3. Bà Trịnh Thị Thủy - Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở - Ủy viên;
4. Ông Võ Ngọc Hiệp - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt- Ủy viên;
Ban Tổ chức:
1. Ông Vương Duy Bảo - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở - Trưởng Ban;
2. Bà Nguyễn Thị Nguyên - Giám đốc Sở Văn Hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng - đồng Trưởng Ban;
3. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Giám đốc Sở Văn Hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng - Phó ban;
4. Ông Nguyễn Vĩnh Phúc - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt- Ủy viên;
5. Bà Nguyễn Thị Kim Liên - Chánh Văn phòng Cục Văn hóa cơ sở -Ủy viên;
6. Ông Nguyễn Công Trung - Trưởng phòng Hướng dẫn Nghiệp vụ, Cục Văn hóa cơ sở - Uỷ viên;
7. Bà Lê Thị Kim Thanh - Phụ trách kế toán tài chính, Cục Văn hóa cơ sở -Ủy viên;
8. Bà Nguyễn Lan Hương - Chuyên viên phòng Hướng dẫn Nghiệp vụ, Cục Văn hóa cơ sở - Ủy viên;
9. Ông Trần Mạnh Linh - Chánh Văn phòng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng - Ủy viên;
10. Ông Nguyễn Tánh - Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Sở Văn hóa Thế thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng - ủy viên;
11. Ông Hoàng Ngọc Huy - Trưởng phòng Nghiệp vụ Du Lịch, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng - ủy viên;
12. Ông Ngọc Lý Hiển - Trưởng phòng Nghiệp vụ Di sản     Văn hóa, Sở   Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng - Ủy Viên;
13. Nguyễn Vũ Hoàng - Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Lâm Đồng -Ủy viên;
Điều 2. Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức có nhiệm vụ chỉ đạo và tổ chức Liên hoan đạt chất lượng, hiệu quả và tự giải thể sau khi kết thúc.
Điều 3. Kinh, phí tổ chức Liên hoan trích trong kinh phí hoạt động sự nghiệp của Cục Văn hóa cơ sở.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chinh, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c);
- Lưu: VT, VHCS, LH. 25.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác