3317/QĐ-BVHTTDL,

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Số 3317/QĐ-BVHTTDL, ngày 28 tháng 09 năm 2009 Về việc tổ chức Liên hoan Tuyên truyền lưu động thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2009.

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC LIÊN HOAN TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7 KHOÁ X VỀ NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN NĂM 2009.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

căn cứ Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Cục Văn hoá cơ sở phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình tổ chức Liên hoan tuyên truyền lưu động thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2009.

Thời gian: Từ ngày 13/10 - 16/10/2009

Địa điểm: Tại tỉnh Thái Bình

Điều 2. Kinh phí tổ chức Liên hoan trích từ kinh phí hoạt động sự nghiệp của Cục Văn hoá cơ sở.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ trưởng (để báo);

- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái ;

 - Lưu : VT,VHCS (01 ) TL (15).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác