3319/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận hồ sơ điều chỉnh Báo cáo KTKT tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ và Lăng mộ Thiều Thốn, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 8921/ UBND-VX ngày 11 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề nghị thỏa thuận hồ sơ điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ và Lăng mộ Thiều Thốn (thuộc di tích lịch sử và thắng cảnh Đông Tiến), xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa (kèm hồ sơ). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thống nhất với nội dung điều chỉnh thay đổi toàn bộ chất liệu bê tông cốt thép (cột, xà, bấy, con chồng...) sang chất liệu gỗ lim để phù họp với tính chất công trình hạng mục đền thờ truyền thống. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý:
- Vật liệu gỗ lim khi đưa vào sử dụng tại công trình cần phải được ngâm tẩm hóa chất chống mối mọt theo đúng quy trình.
- Điều chỉnh thiết kế theo hướng không làm lan can hàng cột hiên và không làm bức đại tự trên bờ nóc (ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại công văn số 3153/BVHTTDL-DSVH ngày 04 tháng 8 năm 2015).
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa hướng dẫn Chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo theo các quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- S VHTTDL tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu: VT, DSVH, NAD.9.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác