3320/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Căn cứ Quyết định số 158/2008/QĐ - TTG ngày 02 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ Về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban Quản lý "Chương trình mục tiêu quốc gia về phó với biến đổi khí hậu’’ (có danh sách kèm theo).  

Điều 2: Ban có nhiệm vụ xây dựng và triển khai kế hoạch hành động ứng phó với biển đổi khí hậu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đối với các lĩnh vực do Bộ quản lý;

Tích hợp các vấn đề biến đổi khí hậu vào các chiến lược, chương trình, kế hoạch, và quy hoạch của Bộ;

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác: nghiên cứu đề xuất các biện pháp bảo tồn các di tích văn hóa, khu du lịch thích ứng với biến đổi khí hậu thực hiện các dự án thí điểm.

Điều 3: Kinh phí hoạt động của Ban Quản lý được cấp trên cơ sở dự toán kinh phí được duyệt của dự án do Cục khí tượng thủy Văn cấp thông qua Văn phòng Bộ.

Điều 4: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ kế hoạch - Tài chính, Viện trưởng Viện bảo tồn di tích, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Viện Khoa học Thể dục - Thể thao, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch và các đồng chí có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Lưu: VT, KHCNMT, KQ. 20.


DANH SÁCH BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG  TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

(Kèm theo Quyết định Số 3320/QĐ-BVHTTDL, ngày 20 tháng 09 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ đơn vị

Chức danh

1

Ông Lê Đức Chương

P. Vụ trưởng Phụ trách Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Trưởng ban

2

Ông Trương Quốc Bình

P. Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Ủy viên

3

Ông Lê Thành Vinh

Viện trưởng Viện Bảo tồn Di tích

Ủy viên

4

Ông Lương Hồng Quang

P. Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

Ủy viên

5

Ông Vũ Thái Hồng

P. Viện trưởng Viện Khoa học -Thể dục thể thao

Ủy viên

6

Ông Phạm Trung Lương

P. Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch

Ủy viên

7

Ông Nguyễn Huy Nam

PGĐ.TTCNY-SHTT -Viện Khoa học -Thể dục thể thao

Ủy viên

8

Bà Huỳnh Phương Lan

NCV. Viện Bảo tồn Di tích

Ủy viên

9

Ông Hoàng Hoa Quân

P. Trưởng phòng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch

Ủy viên

10

Bà Mai Thuỳ Hương

CV. Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

Ủy viên

11

Bà Trương Thị Thanh Thuỷ

Phòng Tài vụ -Văn phòng Bộ

Ủy viên

12

Ông Nguyễn Việt Tùng

P. Trưởng phòng QLBVMT -Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Ủy viên

13

Bà Trần Thị Kim Quế

CV. P. QLBVMT -Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Ủy viên

14

Bà Võ Thị Kim Dung

CB. P. QLBVMT -Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Thư ký

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác