3325/VHTTDL

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên

Ngày 15 tháng 9 năm 2012, tại Trụ sở Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã có buổi làm việc với  Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên về một số đề xuất, kiến nghị trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch của Tỉnh. Dự buổi làm việc, về phía tỉnh Thái Nguyên có Chủ tịch UBND tỉnh Dương Ngọc Long; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ma Thị Nguyệt, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên Trương Thị Huệ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện một số Ban, Sở, Ngành của Tỉnh. Về phía Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có lãnh đạo các đơn vị: Cục Di sản văn hoá, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Đào tạo, Vụ Văn hóa dân tộc, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc, Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc và Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe báo cáo và kiến nghị của Tỉnh về công tác văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch, ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1. Đánh giá cao, biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên trong phát triển văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch, đặc biệt là công tác quản lý nhà nước về di sản văn hoá, lễ hội, xây dựng đời sống văn hoá cơ sở và tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch.

2. Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước và phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao, du lịch, đề nghị Tỉnh quan tâm, chỉ đạo:

2.1. Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; 05 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị “về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

2.2. Tuyên truyền sâu rộng, đưa các văn bản pháp luật trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch vào cuộc sống, đặc biệt là Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Du lịch, Luật Thể dục thể thao, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

2.3. Tăng cường quản lý nhà nước về di sản văn hoá, lễ hội và đẩy mạnh công tác xã hội hoá trong các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch. Chú trọng việc cắm mốc, quy hoạch vùng bảo vệ các di tích lịch sử và công tác sưu tầm, kiểm kê, bảo tồn, phát huy các di sản văn hoá phi vật thể; có cơ chế khuyến khích, động viên các nghệ nhân trong việc bảo tồn, trao truyền các giá trị di sản văn hoá phi vật thể.

2.4. Tập trung đầu tư phát triển du lịch tại Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa; xây dựng và phát triển Khu du lịch Hồ Núi Cốc trở thành khu du lịch quốc gia. Quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, làng nghề, những sản phẩm từ trà gắn với phát triển du lịch; khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng khách sạn, nhà hàng, các cơ sở dịch vụ, tạo chuyển biến về chất lượng dịch vụ du lịch; đề xuất cơ chế thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng, lợi thế về truyền thống văn hóa, lịch sử, du lịch Thái Nguyên. Quan tâm đầu tư xây dựng, chỉnh trang, nâng cấp các công trình vệ sinh công cộng tại các khu, điểm du lịch.

2.5. Gắn kết phát triển du lịch với đầu tư cơ sở hạ tầng, phát huy các giá trị văn hoá, chăm lo đời sống cho đồng bào các dân tộc địa phương; chú trọng công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực văn hóa, thể thao, du lịch; mở rộng liên kết các điểm du lịch với các tỉnh lân cận và đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch.

2.6. Đề nghị Tỉnh tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, hạ tầng và các điều kiện khác để các đơn vị thuộc Bộ đóng trên địa bàn Tỉnh ngày càng phát triển toàn diện, vững chắc.

3. Về các đề nghị cụ thể của Tỉnh:

3.1. Về việc xây dựng quảng trường và tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên: Đề nghị Tỉnh có văn bản báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.

3.2. Về việc lập quy hoạch tổng thể nhằm bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích lịch sử kháng chiến ATK liên hoàn gồm các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang và Bắc Kạn: Giao Cục Di sản văn hoá phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Xây dựng để hoàn chỉnh quy hoạch trình Thủ tướng Chính phủ.

3.3. Đồng ý tiếp tục bố trí vốn trong chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá để đầu tư tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa và một số di tích quan trọng đã được xếp hạng quốc gia. Giao Cục Di sản văn hoá phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên khảo sát cụ thể để lập dự án ưu tiên đầu tư bảo tồn, tôn tạo theo quy định.

3.4. Về việc xây dựng Đề án bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể trà Thái Nguyên: Đề nghị Tỉnh làm việc với Cục Di sản Văn hóa và các đơn vị chức năng liên quan thuộc Bộ để được hướng dẫn cụ thể.

3.5. Về xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao, khu vui chơi giải trí dành cho trẻ em: Tỉnh cần xem xét lựa chọn xây dựng các dự án lồng ghép văn hóa, thể thao và vui chơi giải trí cho trẻ em; trong đó, hướng đến khu vui chơi giải trí của trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn thuộc đối tượng của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa; huy động từ nhiều nguồn kinh phí khác nhau để thực hiện các dự án. Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Văn hóa dân tộc và các đơn vị liên quan thuộc Bộ hướng dẫn, phối hợp thực hiện các dự án đầu tư thiết bị văn hoá các thôn, bản và hỗ trợ bảo tồn làng văn hóa dân tộc tiêu biểu truyền thống thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá.

3.6. Về Dự án xây dựng công trình Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc tại thành phố Thái Nguyên: Đề nghị Tỉnh quan tâm sớm hoàn thiện công tác thu hồi đất, hỗ trợ di dời, giải quyết dứt điểm và bàn giao mặt bằng trong tháng 9 năm 2012, tạo điều kiện để Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình Nhà hát theo tiến độ.

3.7. Về việc bố trí đất xây dựng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc để từng bước nâng cấp thành trường đại học. Đề nghị Tỉnh quan tâm bố trí khoảng 20ha đất cho Trường để xây trụ sở mới. Giao Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc làm việc với các Sở, ngành, đơn vị chức năng của Tỉnh để được hướng dẫn cụ thể.

3.8. Về tiếp tục hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch: Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phối hợp với Tổng cục Du lịch hướng dẫn, hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch theo quy định.

3.9. Về tổ chức Festival Trà: Tỉnh cần xây dựng đề án tổ chức Festival Trà 2-3 năm/lần trình Thủ tướng Chính phủ.

3.10. Về đề nghị nâng mức giữ nước tại Hồ Núi Cốc để phục vụ phát triển du lịch: Tỉnh cần có văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Bộ có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

3.11. Giao Tổng cục Du lịch giúp Tỉnh trong việc lập quy hoạch, quảng bá tiềm năng, liên kết, tạo các tour, tuyến du lịch với các tỉnh trong và ngoài nước. Hướng dẫn, hỗ trợ Thái Nguyên khảo sát chất lượng dịch vụ, quản lý tốt các cơ sở lưu trú; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch; tham gia các chương trình xúc tiến, quảng bá sản phẩm du lịch.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Thái Nguyên;

- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

- Các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện, đơn vị liên quan;

- Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên;

- Lưu: VT, VP (THTT.1), NHH. 30

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác