3327/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tiếp nhận sách do trường Đại học La Trobe, Australia trao tặng

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch,

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức Lễ tiếp nhận 513 đầu sách bằng tiếng Anh trên các lĩnh vực kiến thức phổ thông, khoa học, giáo dục, tài chính và kinh doanh, tiểu thuyết và truyện ngắn, y học, toán học, luật, dịch vụ và du lịch, do trường Đại học La Trobe, Australia trao tặng. Thư viện Quốc gia Việt Nam tuân thủ các yêu cầu của Giấy phép số 3155/GP-CXB ngày 19 tháng 10 năm 2011 của Cục Xuất bản, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thời gian: 10g00 ngày 20 tháng 10 năm 2011

Điều 2. Kinh phí:

Thư viện Quốc gia Việt Nam chịu mọi kính phí tổ chức Lễ tiếp nhận thích từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2011 của Thư viện).

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, NMP.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác