3328/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức thiết kế, thi công xây dựng Phòng trưng bày Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 66/2008/QĐ-TTg ngày 23 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục thể thao trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2293/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng đề cương nội dung và thi công thực hiện nội dung Phòng trưng bày Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình tại 36 Trần Phú, Hà Nội;

Căn cứ Thông báo số 296/TB-VP ngày 17 tháng 10 năm 2011 của Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kết luận của Thứ trưởng Lê Khánh Hải tại cuộc họp ngày 29 tháng 09 năm 2011 triển khai xây dựng Phòng trưng bày của Bộ tại 36 Trần Phú, Hà Nội

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Tổng cục Thể dục thể thao chủ trì, phối hợp với Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chịu trách nhiệm tổ chức thiết kế, thi công xây dựng Phòng trưng bày Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình tại 36 Trần Phú, Hà Nội trên cơ sở đề cương nội dung Phòng trưng bày đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt

Điều 2. kinh phí thực hiện sử dụng nguồn vốn đầu tư do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phục vụ kế hoạch sửa chữa nhà A, 36 Trần Phú, Hà Nội năm 2011.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm  và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT,TCTDTT

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác