3329/BVHTTDL-DSVH

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc xây dựng đền tưởng niệm Bác Hồ tại tỉnh Cà Mau.

Kính gửi:  Văn phòng Trung ương Đảng.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 10355- CV/VPTW ngày 11 tháng 9 năm 2010 của Văn phòng Trung ương Đảng (kèm theo Công văn số 1032-CV/TU ngày 07 tháng 7 năm 2010 của Tỉnh ủy Cà Mau và Tờ trình số 30-TTr/ĐU ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam) đề nghị cho ý kiến về việc xây dựng Đền tưởng niệm Bác Hồ tại tỉnh Cà Mau của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Tại Công văn số 175-CV/TW ngày 08 tháng 9 năm 2003 của Ban Chấp hành Trung ương đã chỉ đạo việc xây dựng mới đền thờ Bác Hồ cũng như các hình thức tôn vinh Bác, trong đó nêu: "Không xây mới các Đền thờ Bác Hồ, đưa ảnh, đưa tượng Bác Hồ vào thờ trong đình, đền, chùa. Cần đáp ứng nguyện vọng bày tỏ lòng tôn kính của các tầng lớp nhân dân đối với Bác Hồ bằng hướng dẫn treo ảnh, đặt tượng Bác trong nhà, trong cơ quan, công sở''

Ngày 06 tháng 8 năm 2007, Ban Bí thư có Công văn số 103-CV/TW nghị Ban Cán sự Đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương lập đoàn khảo sát, kiểm tra thực trạng Khu di tích tưởng niệm Bác Hồ đã xây dựng tại tỉnh Cà Mau và những nơi khác có trường hợp tương tự. Ngày 26 tháng 12 năm 2007, Ban Cán sự Đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 10-BC/BCS báo cáo Ban Bí thư kết quả khảo sát, kiểm tra thực trạng: trên địa đàn các tỉnh miền Tây Nam bộ có 30 đền, phủ thờ Bác Hồ tại 7 tỉnh, Tiền Giang, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau, trong đó. Tiền Giang có 04 điểm, Trà Vinh có 01 điểm, Hậu Giang có 01 điểm, Sóc Trăng có 02 điểm, Bạc Liêu có 02 điểm, Kiên Giang có 02 điểm, Cà Mau có 18 điểm". Trong đó có 04 đền thờ được xếp hạng di tích quốc gia thuộc các tỉnh: Bạc liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, Trà Vinh, di tích cấp tỉnh có 04 điểm tại tỉnh Cà Mau.

Trên cơ sở đó, ngày 03 tháng 3 năm 2008, Ban Chấp hành Trung ương đã có Thông báo số 137-TB/TW thông báo Kết luận của Ban Bí thư về việc tôn tạo, hoàn thiện Khu di tích tưởng niệm Bác Hồ đã xây dựng tại tỉnh Cà Mau và những nơi khác có trường hợp tương tự, trong đó nêu rõ:

1. Các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương cần thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị tại công văn số 175-CV/TW ngày 08- 9-2003 về việc dựng tượng, xây đền thờ Bác Hồ hoặc đưa ảnh, tượng Bác vào thờ trong đình, đền, chùa.

2. Không đặt vấn đề tiếp tục xếp hạng quốc gia đối với những địa điểm là phủ, đền thờ Bác còn lại của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đối với 4 di tích phủ, đền thờ Bác Hồ đã được xếp hạng quốc gia tại các tỉnh Hậu Giang, Trà Vinh, Bạc Liêu, Sóc Trăng và 3 nhà sàn Bác Hồ đã và đang chuẩn bị xây dựng tại các tỉnh Cà Mau, Đồng Tháp, Trà Vinh, cần được xây dựng, tu bổ, tôn tạo đảm, bảo sự tôn nghiêm, trang trọng, nhưng không phô trương, hình thức, lãng phí.

Về đề nghị của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Tỉnh ủy Cà Mau là phù hợp với truyền thống đạo lý uống nước nguồn. Tuy nhiên, hiện tại không nên xây dựng đền tưởng niệm mới. Vì vậy, nếu có thể, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy Cà Mau lựa chọn một trọng những đền thờ Bác Hồ đã được nhân dân tỉnh Cà Mau xây dựng trước đây để tu bổ, tôn tạo.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng có ý kiến trả lời đề Văn phòng Trung ương Đảng tổng hợp, báo cáo Ban Bí thư./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, DSVH (03), LQV.07.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác