3329/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập. Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên trình độ cao trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2011-2020"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết.định số 808/QĐ-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên trình độ cao trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2011-2020";

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên trình độ cao trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2011-2020", gồm các thành viên:

Ban Chỉ đạo:

1. Ông Hoàng Tuấn Anh – Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng Ban;

2. Ông Đào Mạnh Hùng - Vụ trưởng Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng ban;

3. Ông Nguyễn Văn Tình - Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

4. Ông Bùi Văn Quân - Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục Bộ Giáo dục và Đào tạo - Thành viên;

5. Bà Nguyễn Xuân Dung - Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Bộ Nội vụ - Thành viên;

6. Bà Trần Thị Thúy Hương - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

7. Bà Lưu Huyền Ngọc - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên,

8. Bà Nguyễn Lan Hương - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên,

9. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Trưởng phòng - Vụ Tài chính Hành chính - Sự nghiệp Bộ Tài chính - Thành viên;

Tổ giúp việc:

1. Ông Phan Bùi Kỳ - Chánh Văn phòng Cục Hợp tác quốc tế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

2 . Bà Nguyễn Kiều Duyên - Phó Phòng Ngân sách sự nghiệp Vụ Kế hoạch, Tài chính Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

3. Bà Nguyễn Thị Hoa - Chuyên viên chính Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục Bộ Giáo dục và Đào tạo,

4. Ông Đoàn Tiến Lộc - Chuyên viên chính Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

5. Bà Đỗ Thị Kim Thương - Chuyên viên Vụ Dào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo tổ chức triển khai, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên trình độ cao trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2011-2020".

Tổ giúp việc có nhiệm vụ giúp Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên trình độ cao trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2011-2020".

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp hàng năm tại Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, ĐT, KT (26).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác