332/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc đón đoàn Dàn nhạc giao hưởng Tây Nam Mỹ;

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đón đoàn Dàn nhạc tính phòng Tây Nam Mỹ tới Hà Nội, giao lưu, lên lớp master cho Dàn nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và biểu diễn tại Nhà Hát lớn Hà Nội.

Thời gian: từ ngày 02 đến ngày 25 tháng 03 năm 2010.

Điều 2. Phía Mỹ chi các chi phí gồm vé máy bay khứ hồi trên hành trình quốc tế, ăn, ở cho đoàn trong thời gian ở Việt Nam. Học viện âm nhạc Việt Nam chịu các chi phí lễ tân, đón tiếp, tiệc chiêu đãi, tặng phẩm, tổ chức lên lớp master, phương tiện đi lại tại Hà Nội, địa điểm luyện tập và biểu diễn, tổ chức biểu diễn, chi trả chi phí tập luyện và biểu diễn cho các nhạc công Việt Nam từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Nhạc viện.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn và Giám đốc Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-BT (để b/c)

-Lưu: VT- HTQT.NXĐ.6.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác