3330/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật phục dựng chùa Thiền Lâm, thuộc di tích đền Du Yến, tỉnh Phú Thọ

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 492/SVHTTDL- DSVH ngày 19 tháng 7 năm 2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ đề nghị thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật chùa Thiền Lâm thuộc di tích đền Du Yến, xã Chí Tiên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (kèm theo Báo cáo kinh tế - kỹ thuật). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tôn tạo đền Du Yen, hạng mục tôn tạo chùa Thiền Lâm gồm các nội dung: xây dựng mới Tam quan, Tam bảo (Tiền đường, Trung đường và Thượng điện), Nhà tổ, Lầu hóa vàng, Trai đường và bếp.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Đối với Tam bảo: Điều chỉnh thiết kế để bờ nóc Trung đường thấp hơn bờ nóc Tiền đường và Thượng điện. Vị trí Hộ pháp cần đối xứng qua trục chính (bản vẽ TB-06).
- Đối với Nhà tổ: Điều chỉnh thiết kế theo mẫu kiến trúc tường hồi bít đốc, giảm quy mô công trình theo hướng còn 05 gian và bờ nóc Nhà tổ thấp hơn bờ nóc Thượng điện.
- Bổ sung phương án chiếu sáng sân vườn và nội thất các công trình, bố trí cây xanh trong khuôn viên chùa.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ hướng dẫn chủ đầu tư chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, sau đó triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;

- Lưu: VT, DSVH, VHN.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác