3330/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc trao giải thưởng cuộc thi ảnh chủ đề "Gia đình Việt Nam xưa và nay với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1285/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 04 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Cuộc thi ảnh Chủ đề "Gia đình Việt Nam xưa và nay với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước";

Căn cứ Quyết định số 3300/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 9 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc cơ cấu giải thưởng Cuộc thi ảnh Chủ đề "Gia đình Việt Nam xưa và nay với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước";

Căn cứ Biên bản chấm chọn các tác phẩm dự thi (từ ngày 24/8/2010 đến ngày 28/8/2010) của Hội đồng Giám khảo Cuộc thi;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình và Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Trao giải thưởng cho 21 tác phẩm trong Cuộc thi ảnh Chủ đề "Gia đình Việt Nam xưa và nay với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước":

01 Giải nhất kèm theo 10 triệu đồng và Bằng chứng nhận:

- Tác phẩm “Hạnh phúc tuổi già”, tác giả: Nguyễn Văn Thương (Lâm Đồng)

02 Giải nhì kèm theo 7 triệu đồng và Bằng chứng nhận:

- Tác phẩm "Đi chợ ngày xuân", tác giả Nguyễn Hồng Nga (Tp. Hồ Chí Minh)

- Tác phẩm "Xuân hạnh phúc", tác giả Nguyễn Bách Thảo (Vĩnh Long)

03 Giải ba kèm theo 5 triệu đồng và Bằng chứng nhận:

- Tác phẩm "Được mùa", tác giả Nguyễn Đông Khánh (Tp. Hồ Chí Minh)

- Tác phẩm "Mùa vải", tác giả Vũ Hải (Hà Nội)

- Tác phẩm "Chung một niềm vui", tác giả Nguyễn Xuân Trường (Sơn La)

15 Giải khuyến khích kèm theo 1 triệu đồng và Bằng chứng nhận:

- Tác phẩm "Gia đình người chiến sỹ trẻ", tác giả Phạm Bằng (Lào Cai)

- Tác phẩm "Sản phẩm từ biển", tác giả Nguyễn Văn Toản (Hà Nội)

- Tác phẩm "Vợ chồng người Dao sản xuất", tác giả Hoàng Minh (Hà Nội)

- Tác phẩm "Ngày mai xuống chợ", tác giả Đỗ Khánh Vân (Hà Nội)

- Tác phẩm "Một mái nhà ba thế hệ", tác giả Phùng Văn Triệu (Hà Nội)

- Tác phẩm "Đường hoa", tác giả Phạm Minh Giảng (Tp. Hồ Chí Minh)

- Tác phẩm "Hạnh phúc", tác giả Đặng Quang Vinh (Bạc Liêu)

- Tác phẩm "Xuân hạnh phúc", tác giả Nguyễn Thanh Hải (Vĩnh Long)

- Tác phẩm "Cả nhà vào vụ", tác giả Lại Diễn Đàm (Hà Nội)

- Tác phẩm "Vườn xuân", tác giả Nguyễn Tiến Dũng (Hà Nội)

- Tác phẩm "Muối mặn lòng con", tác giả Ninh Mạnh Thắng (Ninh Bình)

- Tác phẩm "Lối về", tác giả Dương Duy Khang (Ninh Bình)

- Tác phẩm "Ba mẹ là lá chắn", tác giả Vũ Đức Quang (Lâm Đồng)

- Tác phẩm "Lòng mẹ", tác giả Nguyễn Minh (Hà Nội)

- Tác phẩm "Bà kể chuyện cháu nghe", tác giả Nguyễn Văn Khánh (Tp. Hồ Chí Minh)

Điều 2. Kinh phí giải thưởng nằm trong kinh phí của Cuộc thi ảnh Chủ đề "Gia đình Việt Nam xưa và nay với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước"

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng,Vụ trưởng Vụ Gia đình, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, các đơn vị có liên quan và các ông/bà có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Cục MTNATL (để p/h);
- Lưu: VT, GĐ. LĐA(35).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác