3333/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Ban tổ chức Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách về phòng, chống ma túy năm 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1318/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy năm 2011;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách về phòng, chống ma túy năm 2011 trong Liên hiệp thư viện khu vực đồng bằng Sông Cửu Long, tổ chức tại Thành phố Cà Mau từ ngày 26-27 tháng 10 năm 2011 gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.
Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 2. Ủy quyền cho chủ tịch Liên hiệp thư viện ĐBSCL ra Quyết định thành lập Ban giám khảo và Quyết định cho các đơn vị đạt giải

Điều 3. Kinh phí tổ chức và kinh phí giải thưởng lấy từ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy năm 2011 theo dự toán của Vụ Thư viện duyệt

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thư viện và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, TV

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác