3334/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Bối Khê, tỉnh Hưng Yên

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1497/UBND- KGVX ngày 15/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đề nghị thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Bối Khê thuộc xã Liên Khê, huyện Khoái Châu, về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ, tôn tạo đình Bối Khê để bảo tồn và phát huy giá trị di tích bằng kinh phí xã hội hóa của địa phương.
Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập dự án tu bổ, tôn tạo đình Bối Khê theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về việc thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ, tôn tạo đình Bối Khê./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;

- Sở VHTTDL tỉnh Hưng Yên;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác